قالیباف: سیاست‌زده‌ها از تهران به عنوان شهر سوخته نام می‌برند

قالیباف: سیاست‌زده‌ها از تهران به عنوان شهر سوخته نام می‌برند قالیباف: سیاست‌زده‌ها از تهران به عنوان شهر سوخته نام می‌برند