در دیدار فرستاده ویژه ایران و بشار اسد چه گذشت ؟

در دیدار فرستاده ویژه ایران و بشار اسد چه گذشت ؟ در دیدار فرستاده ویژه ایران و بشار اسد چه گذشت ؟