رئیس جمهوری فرانسه و امیر قطر تلفنی گفتگو کردند

رئیس جمهوری فرانسه و امیر قطر تلفنی گفتگو کردند رئیس جمهوری فرانسه و امیر قطر تلفنی گفتگو کردند

خبرگزاری فرانسه: شماری از خطوط هواپیمایی ورود ایرانی‌ها به پروازهای آمریکا را ممنوع کردند

خبرگزاری فرانسه: شماری از خطوط هواپیمایی ورود ایرانی‌ها به پروازهای آمریکا را ممنوع کردند خبرگزاری فرانسه: شماری از خطوط هواپیمایی ورود ایرانی‌ها به پروازهای آمریکا را ممنوع کردند