عکس/ منتخبین دوره پنجم شورای شهر تهران در کنار مهدی چمران

عکس/ منتخبین دوره پنجم شورای شهر تهران در کنار مهدی چمران عکس/ منتخبین دوره پنجم شورای شهر تهران در کنار مهدی چمران