عربستان: هیچ درخواستی از ایران برای وساطت بین ریاض و انصارالله نداشتیم

عربستان: هیچ درخواستی از ایران برای وساطت بین ریاض و انصارالله نداشتیم عربستان: هیچ درخواستی از ایران برای وساطت بین ریاض و انصارالله نداشتیم