وزیر عربستانی: برخی از برادران برای ما منفورتر از اسرائیلی‌ها شده‌اند!

وزیر عربستانی: برخی از برادران برای ما منفورتر از اسرائیلی‌ها شده‌اند! وزیر عربستانی: برخی از برادران برای ما منفورتر از اسرائیلی‌ها شده‌اند!