فاطمه هاشمی: شورای راهبردی حزب اعتدال و توسعه بیشتر تشریفاتی است/ برخی اعضای حزب می‌خواستند با فشار افرادی در لیست امید گنجانده شوند

فاطمه هاشمی: شورای راهبردی حزب اعتدال و توسعه بیشتر تشریفاتی است/ برخی اعضای حزب می‌خواستند با فشار افرادی در لیست امید گنجانده شوند فاطمه هاشمی: شورای راهبردی حزب اعتدال و توسعه بیشتر تشریفاتی است/ برخی […]