شوخی روحانی با نمایندگان: من هم 20 سال نماینده بودم و در جلسات رای اعتماد همانند شما بودم

شوخی روحانی با نمایندگان: من هم 20 سال نماینده بودم و در جلسات رای اعتماد همانند شما بودم شوخی روحانی با نمایندگان: من هم 20 سال نماینده بودم و در جلسات رای اعتماد همانند شما […]