انفجار شهریار تلفات جانی نداشته است

انفجار شهریار تلفات جانی نداشته است انفجار شهریار تلفات جانی نداشته است