بدرقه شهدای آتش نشان به قطعه 50 بهشت زهرا (س) با مراسمی ویژه

بدرقه شهدای آتش نشان به قطعه 50 بهشت زهرا (س) با مراسمی ویژه بدرقه شهدای آتش نشان به قطعه 50 بهشت زهرا (س) با مراسمی ویژه