هاشمی: تیم شطرنج بدون مشکل در مسابقات داخل سالن شرکت می‌کند

هاشمی: تیم شطرنج بدون مشکل در مسابقات داخل سالن شرکت می‌کند هاشمی: تیم شطرنج بدون مشکل در مسابقات داخل سالن شرکت می‌کند