تولد نوزاد 6.5 کیلویی در آمریکا جنجالی شد

تولد نوزاد 6.5 کیلویی در آمریکا جنجالی شد تولد نوزاد 6.5 کیلویی در آمریکا جنجالی شد  که از حداکثر وزن هنگام تولد انسان ،دو برابر بیشتر وزن دارد و هنگام تولد کاملا سلامت بوده است […]