کارلسن در شب تولدش قهرمان شطرنج جهان شد

کارلسن در شب تولدش قهرمان شطرنج جهان شدمگنوس کارلسن سرانجام در دیدارهای سریع با شکست کاریاکین از عنوان قهرمانی اش دفاع کرد. کارلسن در شب تولدش قهرمان شطرنج جهان شد