مادورو: شخصا خواهان گفت‌وگوی مستقیم با ترامپ هستم

مادورو: شخصا خواهان گفت‌وگوی مستقیم با ترامپ هستم مادورو: شخصا خواهان گفت‌وگوی مستقیم با ترامپ هستم