کاخ سفید: آماده همکاری با روسیه و ایران برای حل بحران سوریه هستیم

کاخ سفید: آماده همکاری با روسیه و ایران برای حل بحران سوریه هستیم کاخ سفید: آماده همکاری با روسیه و ایران برای حل بحران سوریه هستیم