کاخ سفید به محاصره نیروهای حفاظتی در آمد

کاخ سفید به محاصره نیروهای حفاظتی در آمد کاخ سفید به محاصره نیروهای حفاظتی در آمد