سازمان ملل: نیمی از محاصره‌شدگان در رقه کودک هستند

سازمان ملل: نیمی از محاصره‌شدگان در رقه کودک هستند سازمان ملل: نیمی از محاصره‌شدگان در رقه کودک هستند

سازمان ملل: ۷۰۰ هزار تن همچنان در سوریه محاصره هستند

سازمان ملل: ۷۰۰ هزار تن همچنان در سوریه محاصره هستند سازمان ملل: ۷۰۰ هزار تن همچنان در سوریه محاصره هستند