سازمان ملل: نیمی از محاصره‌شدگان در رقه کودک هستند

سازمان ملل: نیمی از محاصره‌شدگان در رقه کودک هستند سازمان ملل: نیمی از محاصره‌شدگان در رقه کودک هستند