درخواست فرستاده سازمان ملل برای بازگشایی فرودگاه صنعا

درخواست فرستاده سازمان ملل برای بازگشایی فرودگاه صنعا درخواست فرستاده سازمان ملل برای بازگشایی فرودگاه صنعا