آينده مبهم زنان جويای کار

آينده مبهم زنان جويای کار«يک لحظه خودتان را بگذاريد به جاي کارفرمايي که قرار است بين دو نفر مرد و زن (با فرض محال دسترسي به موقعيت شغلي برابر) انتخاب کرده که کدامشان را استخدام […]