ترامپ: با رهبران کشورهای مسلمان برای «منزوی‌تر» کردن ایران توافق کرم

ترامپ: با رهبران کشورهای مسلمان برای «منزوی‌تر» کردن ایران توافق کرم ترامپ: با رهبران کشورهای مسلمان برای «منزوی‌تر» کردن ایران توافق کرم