جلسه چهارم رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی پایان یافت / جلسه بعدی صبح فردا

جلسه چهارم رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی پایان یافت / جلسه بعدی صبح فردا جلسه چهارم رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی پایان یافت / جلسه بعدی صبح فردا