واعظی: دولت دوازدهم فراجناحی است و متعلق به این تفکر یا آن تفکر نیست

واعظی: دولت دوازدهم فراجناحی است و متعلق به این تفکر یا آن تفکر نیست واعظی: دولت دوازدهم فراجناحی است و متعلق به این تفکر یا آن تفکر نیست

وزیرامورخارجه امریکا: دولت ترامپ از نظم چندانی برخوردار نیست

وزیرامورخارجه امریکا: دولت ترامپ از نظم چندانی برخوردار نیست وزیرامورخارجه امریکا: دولت ترامپ از نظم چندانی برخوردار نیست

دبیر هیات دولت: فردا، چهارشنبه تعطیل نیست

دبیر هیات دولت: فردا، چهارشنبه تعطیل نیست دبیر هیات دولت: فردا، چهارشنبه تعطیل نیست

دبیر هیات دولت: فردا تعطیل نیست

دبیر هیات دولت: فردا تعطیل نیست دبیر هیات دولت: فردا تعطیل نیست