دوحه: ایران و روسیه پیشنهاد صادرات به قطر دادند

دوحه: ایران و روسیه پیشنهاد صادرات به قطر دادند دوحه: ایران و روسیه پیشنهاد صادرات به قطر دادند