دمای اهواز به ۵۲ درجه می‌رسد

دمای اهواز به ۵۲ درجه می‌رسد دمای اهواز به ۵۲ درجه می‌رسد

دمای همدان به ۲۰ درجه زیر صفر می‌رسد

دمای همدان به ۲۰ درجه زیر صفر می‌رسد دمای همدان به ۲۰ درجه زیر صفر می‌رسد