دمای همدان به ۲۰ درجه زیر صفر می‌رسد

دمای همدان به ۲۰ درجه زیر صفر می‌رسد دمای همدان به ۲۰ درجه زیر صفر می‌رسد

دمای پایتخت زیر صفر می‌شود

دمای پایتخت زیر صفر می‌شود دمای پایتخت زیر صفر می‌شود