خنده‌-کنایه‌های روحانی در مستندانتخاباتی‌اش/ پای کیهان به فیلم روحانی بازشد/ جای خالی آیت‌الله‌هاشمی

خنده‌-کنایه‌های روحانی در مستندانتخاباتی‌اش/ پای کیهان به فیلم روحانی بازشد/ جای خالی آیت‌الله‌هاشمی خنده‌-کنایه‌های روحانی در مستندانتخاباتی‌اش/ پای کیهان به فیلم روحانی بازشد/ جای خالی آیت‌الله‌هاشمی