توئیت جهانگیری درباره حضور زنان در دولت

توئیت جهانگیری درباره حضور زنان در دولت توئیت جهانگیری درباره حضور زنان در دولت

توئیت ظریف درباره حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن در واکنش به تهدیدهای دولت آمریکا

توئیت ظریف درباره حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن در واکنش به تهدیدهای دولت آمریکا توئیت ظریف درباره حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن در واکنش به تهدیدهای دولت آمریکا