دانشجویان ایرانی که از آمریکا پذیرش گرفته اند، بین زمین و هوا معلق مانده اند

دانشجویان ایرانی که از آمریکا پذیرش گرفته اند، بین زمین و هوا معلق مانده اندصدها دانشجوی ایرانی که برای ادامه تحصیل خود از دانشگاه‌های آمریکا پذیرش گرفته‌اند، به خاطر ابهاماتی که در رابطه با دستور […]