آتش دل خواهری که از آتش پلاسکو داغ تر است

آتش دل خواهری که از آتش پلاسکو داغ تر استچشمش هنوز خون است و اشک، سرمای هوا هم دل آتش گرفته اش را سرد و آرام نمی کند ، گویی هنوز چشم انتظاراست. شهرنوشت: چشمش […]