همه خطراتی که گرما برای دیابتی‌ها دارد

همه خطراتی که گرما برای دیابتی‌ها داردمعاون مرکز تحقیقات غدد دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به تاثیر سوء هوای گرم بر بیماران دیابتی، کتواسیدوز دیابتی را از عوارضی برشمرد که می تواند بر اثر […]