حکم اعدام بابک زنجانی ابلاغ شد/ تحویل رای به دادیار زندان

حکم اعدام بابک زنجانی ابلاغ شد/ تحویل رای به دادیار زندان حکم اعدام بابک زنجانی ابلاغ شد/ تحویل رای به دادیار زندان