اولین ضربه حقوقی برای فرمان مهاجرتی جدید ترامپ

اولین ضربه حقوقی برای فرمان مهاجرتی جدید ترامپ اولین ضربه حقوقی برای فرمان مهاجرتی جدید ترامپ

ترامپ مشاور حقوقی کاخ‌سفید را تعیین کرد

ترامپ مشاور حقوقی کاخ‌سفید را تعیین کرد ترامپ مشاور حقوقی کاخ‌سفید را تعیین کرد