حجتی: از کودکی کشاورز بوده و هستم/ در حال بازپرداخت بخش دوم پول گندم‌کاران هستیم

حجتی: از کودکی کشاورز بوده و هستم/ در حال بازپرداخت بخش دوم پول گندم‌کاران هستیم حجتی: از کودکی کشاورز بوده و هستم/ در حال بازپرداخت بخش دوم پول گندم‌کاران هستیم

حجتی: با من برای ماندن در دولت دوازدهم صحبت شده است

حجتی: با من برای ماندن در دولت دوازدهم صحبت شده است حجتی: با من برای ماندن در دولت دوازدهم صحبت شده است