حریق گسترده انبار پلاستیک در جنوب تهران

حریق گسترده انبار پلاستیک در جنوب تهران حریق گسترده انبار پلاستیک در جنوب تهران