ایراد حقوقی بر سر راه تغییر نام شورای شهر تهران

ایراد حقوقی بر سر راه تغییر نام شورای شهر تهران ایراد حقوقی بر سر راه تغییر نام شورای شهر تهران

دادستان تهران: زمان محاکمه کرباسچی هم موضوع حساب‌های قوه قضاییه را به راه انداختند

دادستان تهران: زمان محاکمه کرباسچی هم موضوع حساب‌های قوه قضاییه را به راه انداختنددادستان تهران با اشاره به بازتاب موضوع حساب‌های قوه‌قضاییه در روزنامه‌ها در زمان محاکمه کرباسچی شهردار وقت تهران اظهار داشت: در آن […]