پایتخت افغانستان تعطیل شد

پایتخت افغانستان تعطیل شد پایتخت افغانستان تعطیل شد

مدارس همدان تعطیل شد

مدارس همدان تعطیل شد مدارس همدان تعطیل شد

ادارات مازندران تعطیل شد

ادارات مازندران تعطیل شدستاد مدیریت بحران مازندران، ادارات استان را در روز پنجشنبه به جز دستگاه های خدمات رسان تعطیل اعلام کرد. ادارات مازندران تعطیل شد