تصویری‌ جالب از لحظه دیدار روحانی با فعالان ستادهایش

تصویری‌ جالب از لحظه دیدار روحانی با فعالان ستادهایشتصویری‌ جالب از لحظه دیدار روحانی با فعالان ستادهایش. تصویری‌ جالب از لحظه دیدار روحانی با فعالان ستادهایش