ترامپ کنفرانس خبری بعد از نشست گروه ۲۰ را لغو کرد

ترامپ کنفرانس خبری بعد از نشست گروه ۲۰ را لغو کرد ترامپ کنفرانس خبری بعد از نشست گروه ۲۰ را لغو کرد

هواپیمای ترامپ در بروکسل به زمین نشست

هواپیمای ترامپ در بروکسل به زمین نشست هواپیمای ترامپ در بروکسل به زمین نشست

ترامپ عامل دعوت نشدن رئیس جمهوری لبنان به نشست ریاض

ترامپ عامل دعوت نشدن رئیس جمهوری لبنان به نشست ریاض ترامپ عامل دعوت نشدن رئیس جمهوری لبنان به نشست ریاض