وضعیت ترافیکی تهران در دومین روز مهر

وضعیت ترافیکی تهران در دومین روز مهر وضعیت ترافیکی تهران در دومین روز مهر

تمهیدات ترافیکی پلیس در روز انتخابات

تمهیدات ترافیکی پلیس در روز انتخاباترییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا تمهیدات این پلیس در روز برگزاری انتخابات را تشریح کرد. تمهیدات ترافیکی پلیس در روز انتخابات