روحانی: تخریب امید ملت خیانت به کشور است

روحانی: تخریب امید ملت خیانت به کشور استرییس جمهوری، دوازده بهمن را روزی بیاد ماندنی در تاریخ ملت ایران دانست و با بیان اینکه امام همواره امیدوار بود و امید را در دل ملت جاودانه […]