تاکنون گزارشی از اشکال در دستگاههای رای گیری الکترونیک نیامده است

تاکنون گزارشی از اشکال در دستگاههای رای گیری الکترونیک نیامده است تاکنون گزارشی از اشکال در دستگاههای رای گیری الکترونیک نیامده است