محسن هاشمی: تاکنون حکمی توسط رییس شورای شهر تهران صادر نشده است

محسن هاشمی: تاکنون حکمی توسط رییس شورای شهر تهران صادر نشده است محسن هاشمی: تاکنون حکمی توسط رییس شورای شهر تهران صادر نشده است

تاکنون گزارشی از اشکال در دستگاههای رای گیری الکترونیک نیامده است

تاکنون گزارشی از اشکال در دستگاههای رای گیری الکترونیک نیامده است تاکنون گزارشی از اشکال در دستگاههای رای گیری الکترونیک نیامده است