امیری‌خامکانی: بیطرف از مدیران با تجربه و متخصص است

امیری‌خامکانی: بیطرف از مدیران با تجربه و متخصص است امیری‌خامکانی: بیطرف از مدیران با تجربه و متخصص است

علیجانی: «بیطرف» فردی اخلاق‌مدار و متخصص و دارای کارنامه موفق است

علیجانی: «بیطرف» فردی اخلاق‌مدار و متخصص و دارای کارنامه موفق است علیجانی: «بیطرف» فردی اخلاق‌مدار و متخصص و دارای کارنامه موفق است