نخست‌وزیر مالزی برای غربی‌ها: ایران از دخالت در امور داخلی دیگر کشورها بپرهیزد!

نخست‌وزیر مالزی برای غربی‌ها: ایران از دخالت در امور داخلی دیگر کشورها بپرهیزد! نخست‌وزیر مالزی برای غربی‌ها: ایران از دخالت در امور داخلی دیگر کشورها بپرهیزد!