مولاوردی: به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است

مولاوردی: به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است مولاوردی: به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است