مدیرعامل توتال به دیدار زنگنه آمد

مدیرعامل توتال به دیدار زنگنه آمد مدیرعامل توتال به دیدار زنگنه آمد

کاخ سفید به محاصره نیروهای حفاظتی در آمد

کاخ سفید به محاصره نیروهای حفاظتی در آمد کاخ سفید به محاصره نیروهای حفاظتی در آمد

«چک» به موبایل آمد

«چک» به موبایل آمد «چک» به موبایل آمد