بازداشت بیش از یکهزار کاربر شبکه های اجتماعی در ترکیه

بازداشت بیش از یکهزار کاربر شبکه های اجتماعی در ترکیه بازداشت بیش از یکهزار کاربر شبکه های اجتماعی در ترکیه

بازداشت 235 نفر در ترکیه در پی انفجار در استانبول

بازداشت 235 نفر در ترکیه در پی انفجار در استانبول بازداشت 235 نفر در ترکیه در پی انفجار در استانبول