باج خواهی از عربستان و امارات/ ترامپ پایگاه العدید را به مزایده گذاشته است

باج خواهی از عربستان و امارات/ ترامپ پایگاه العدید را به مزایده گذاشته است باج خواهی از عربستان و امارات/ ترامپ پایگاه العدید را به مزایده گذاشته است