اگرکاندیدای مجلس،پول پخش کندشورای نگهبان،انتخابات راباطل می کند؛چرادر ریاست جمهوری چنین نمی کند؟

اگرکاندیدای مجلس،پول پخش کندشورای نگهبان،انتخابات راباطل می کند؛چرادر ریاست جمهوری چنین نمی کند؟ اگرکاندیدای مجلس،پول پخش کندشورای نگهبان،انتخابات راباطل می کند؛چرادر ریاست جمهوری چنین نمی کند؟